Informácie o spracovávaní osobných údajov a zásady spracovania cookies

Údaje o prevádzkovateľovi

Prevádzkovateľom tejto stránky je spoločnosť:

HK Detva, s. r. o., IČO: 54650305, so sídlom Krné 1 962 12 Detva.

Prevádzkovateľ je spracovávateľom osobných údajov.

Aké osobné údaje spracovávame

Všetky Vaše osobné údaje spracovávame len v súlade s Nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR) a zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.. Ak nás chcete kontaktovať prostredníctvom emailu, spracovávame len Vašu emailovú adresu a v prípade, ak v emaily uvediete svoje meno a priezvisko, telefonický kontakt, prípadne Vašu pracovnú pozíciu, spracovávame i tieto údaje. Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je sledovanie nášho i Vášho oprávneného záujmu a vznik tzv. predzmluvných vzťahov. V praxi to znamená, že bez poskytnutia a spracovania Vašich osobných údajov Vám nemôžeme na Vašu požiadavku odpovedať. Naša komunikácia môže neskôr vyústiť do zmluvnej spolupráce (predzmluvné vzťahy) alebo dôjde k vymazaniu Vašich osobných údajov v rámci našich pravidelných vnútorných procesov.

Ako dlho budeme Vaše údaje spracovávať

Vaše osobné údaje budeme spracovávať (uchovávať) dovtedy, dokým to bude nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo vybavenie Vášho dopytu/žiadosti, alebo dovtedy kým si to budú vyžadovať právne predpisy SR vzťahujúce sa na dokumentáciu, v ktorej sa osobné údaje nachádzajú. Ak si už neželáte, aby sme Vaše osobné údaje spracovávali, máte právo “byť zabudnutý”. Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať tým, že nám túto Vašu požiadavku oznámite. Ak chcete požadovať vymazanie Vašich údajov, prípadne máte akékoľvek otázky ohľadom Vašich osobných údajov a ich spracovávania našou spoločnosťou, môžete sa obrátiť na: hkdetva@gmail.com alebo písomne na adresu prevádzkovateľa Krné 1 962 12 Detva.

Ako s Vašimi údajmi nakladáme

Vaše osobné údaje sú spracovávané len pre potreby našej spoločnosti. Vaše osobné údaje “nepredávame” tretím subjektom. Prichádzajú s nimi do kontaktu len zamestnanci prevádzkovateľa prípadne osoby, ktoré s prevádzkovateľom spolupracujú na inom zmluvnom základe a sú zaviazané dodržiavať zásady ochrany osobných údajov. Údaje sú uchovávané na serveri, ktorý sa nachádza na území EÚ. Na prevádzku našej internetovej stránky používame webhostingovú spoločnosť HostCreators s. r. o., ktorá údaje získané prostredníctvom webu uchováva. Na spoluprácu sme si zvolili spoľahlivú webhostingovú spoločnosť ktorá nám poskytla dostatočné garancie ochrany osobných údajov.

Cookies

“Cookies” sú informácie, ktoré sa prenášajú a ukladajú z webovej stránky na hard disk užívateľov za účelom zachovania záznamu. Cookies umožňujú, aby sa na webovej stránke uchovali dôležité informácie a nastavenia, vďaka ktorým sa používanie stránky stáva pre zákazníka pohodlnejšie.

Existuje viacero druhov Cookies. My využívame len tie, ktoré Vám uľahčujú prehliadanie web stránky. Používame tiež Cookies, ktoré evidujú údaje o návštevnosti našej web stránky čo sa týka celkového počtu zákazníkov. Aby ste o Cookies vedeli, používame notifikáciu zobrazenú v spodnej časti obrazovky. Ak si neželáte, aby sme Cookies používali, máte možnosť ich používanie obmedziť nastavením Vášho internetového prehliadača. Používanie niektorých druhov Cookies totiž nie je možné z našej strany technicky úplne zablokovať. Štandardne väčšina internetových prehliadačov a zariadení dostupných na trhu je nastavená tak, že akceptuje ukladanie súborov Cookies. Každý má možnosť definovať podmienky požívania súborov Cookies prostredníctvom nastavenia vlastného internetového prehliadača alebo vlastného zariadenia. To znamená, že je možné napr. čiastočne obmedziť (napr. dočasne) alebo celkom vypnúť možnosť ukladania súborov Cookies – môže to ale ovplyvniť niektoré funkcie internetovej stránky a nebude ju možné plnohodnotne používať.

Ako Vaše osobné údaje ochraňujeme

Pri spracovávaní osobných údajov využívame len bezpečné informačné technológie, ktoré pravidelne kontrolujeme, zálohujeme a zabezpečujeme ich ochranu antivírovými programami. Taktiež sme prijali primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré bezpečnosť Vašich osobných údajov garantujú. Využívame i firewall a šifrovanie prenosu osobných údajov.

Vaše práva

Ako osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú (“dotknutá osoba”) máte v súlade s čl. 15 až 22 GDPR a § 21 až 28 Zákona o ochrane osobných údajov právo kedykoľvek požadovať prístup k Vašim osobným údajom, právo žiadať ich opravu (ak sú nesprávne, alebo sa zmenili), máte právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ak už neexistuje dôvod pre ktorý by sme ich mali spracovávať, právo požadovať obmedzenie ich spracovávania, právo namietať proti ich spracovávaniu a za určitých okolností žiadať prenos týchto údajov. Súhlas so spracovávaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. V prípade, ak sa domnievate že spracovávaním Vašich údajov bol porušený zákon o ochrane osobných údajov alebo nariadenie GDPR, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, statny.dozor@pdp.gov.sk. Ak si želáte uplatniť Vyššie spomenuté práva na prístup k osobným údajom, môžete tak urobiť u prevádzkovateľa zaslaním emailu na adresu hkdetva@gmail.com alebo písomne na adrese prevádzkovateľa.